Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, diensten en/of overeenkomsten van Kerstmakelaar, gevestigd te Arnhem (KvK nummer 66108551), verder te noemen “Kerstmakelaar”.
1.2 Kerstmakelaar is nimmer gebonden aan afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen strijdig met deze voorwaarden, tenzij en voor zover deze door Kerstmakelaar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt door Kerstmakelaar uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van degenen voor wiens handelen dan wel nalaten Kerstmakelaar aansprakelijk kan zijn.
1.4 Onder klant wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan de opdrachtgever en afnemer, die met Kerstmakelaar in onderhandeling treedt of met Kerstmakelaar een overeenkomst heeft gesloten.
1.5 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “product” kan tevens “dienst” worden gelezen.

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding
2.1 Alle offertes en aanbiedingen door of namens Kerstmakelaar gedaan zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.
2.2 Aangegeven aantallen en productomschrijvingen kunnen afwijken. In het geval de producten qua assortiment, kleur, samenstelling, gewicht, presentatie e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte afbeeldingen, modellen, monsters of voorbeelden dan wel anderszins van hetgeen was overeengekomen, worden de betreffende producten geacht te voldoen aan de overeenkomst. Kerstmakelaar kan verder niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de klant redelijkerwijs had moeten begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging van Kerstmakelaar. In het geval Kerstmakelaar de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd komt een overeenkomst tot stand doordat Kerstmakelaar met uitvoeringshandelingen is begonnen.
2.4 Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van Kerstmakelaar binden Kerstmakelaar slechts indien deze schriftelijk door Kerstmakelaar zijn bevestigd.
2.5 In het geval door de aard, de omvang of de spoedeisendheid van een order, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.
2.6 Aantasting van de geldigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3 Prijs
3.1 Prijzen zijn exclusief BTW en/of andere heffingen, of kosten dien in verband met de overeenkomst verschuldigd zijn zoals reis- en verblijf, alsmede verzend- en transportkosten, tenzij anders is vermeld in de aanbiedingen of opdrachtbevestigingen.
3.2 Kerstmakelaar heeft het recht om prijsstijgingen, de invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen, die optreden na de totstandkoming van de overeenkomst door te berekenen aan de klant, ongeacht of deze voorzienbaar waren.

Artikel 4 Betaling
4.1 Alle betalingen dienen binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening te geschieden, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders is vermeld. Kerstmakelaar is
gerechtigd elektronisch te factureren.
4.2 Kerstmakelaar is te allen tijde gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen, aan welke vordering klant onverwijld zal dienen te voldoen.
4.3 Na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn zal de klant zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd zijn van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.4 Alle kosten van invordering van het door klant verschuldigde zijn voor rekening van klant. Daaronder zijn begrepen al de kosten van naar het redelijk oordeel van Kerstmakelaar noodzakelijke buitengerechtelijke incasso, waartoe behoren de kosten van juridische bijstand, vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten vordering met een minimum van Є 250,00.
4.5 In geval van te late betaling is Kerstmakelaar gerechtigd haar verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden alsmede van de klant volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 Levering
5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van producten door Kerstmakelaar af magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico voor te leveren producten gaat onmiddellijk vanaf de afzending (belading) uit een magazijn of opslagplaats op klant over.
5.2 Indien Kerstmakelaar het vervoer verzorgt, zijn de kosten van het vervoer en het risico onmiddellijk vanaf de afzending (belading) voor rekening van de klant. Kerstmakelaar behoudt zich het recht voor producten onder rembours te (laten) leveren.
5.3 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met verstrekken van informatie of instructie, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van de klant, die alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zal zijn.
5.4 Retourzendingen worden slechts door Kerstmakelaar geaccepteerd, nadat zij hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van klant. Klant is gehouden het transportrisico genoegzaam te verzekeren.
5.5 Overeengekomen levertermijnen worden bij benadering vastgesteld en zullen nimmer als fatale termijnen kunnen worden aangemerkt. In geval van overschrijding van de levertijd komt klant geen recht van schadevergoeding, van (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst of enig opschortingsrecht toe.
5.6 Kerstmakelaar is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen alsmede rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.
5.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en de termijn van uitvoering.

Artikel 6 Reclames
6.1 De klant dient de door hem gekochte producten bij levering onverwijld te controleren dan wel te doen controleren voor wat betreft hoeveelheid, soort, deugdelijkheid en andere hoedanigheden en eventuele zichtbare gebreken onverwijld aan Kerstmakelaar te melden onder gelijktijdige verzending van een schriftelijke bevestiging.
6.2 Indien de klant niet binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk melding maakt van aard en omvang van zichtbare gebreken geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.
6.3 Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Kerstmakelaar te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten.
6.4 Indien de klant niet overeenkomstig voornoemde termijnen reclameert, dan komt deze geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
6.5 Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig door de klant is gereclameerd, dan zal Kerstmakelaar het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, danwel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, ter keuze van Kerstmakelaar, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. In geval van vervanging is de klant gehouden om het te vervangen product aan de Kerstmakelaar te retourneren en de eigendom daarover aan de Kerstmakelaar danwel aan door de Kerstmakelaar ingeschakelde derde, te verschaffen, tenzij Kerstmakelaar anders aangeeft.
6.6 Indien de klant tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op en blijft deze ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten.
6.7 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Kerstmakelaar en de door Kerstmakelaar bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van door Kerstmakelaar aan de klant verkochte en geleverde producten zal eerst op de klant overgaan, indien en zodra de klant al haar verplichtingen jegens Kerstmakelaar ten volle heeft voldaan.
7.2 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten gesepareerd op te slaan, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, broei-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal. Rechten ter zake van een uitkering vanwege een verzekeringsovereenkomst cedeert de klant hierbij op voorhand aan Kerstmakelaar.
7.3 De klant mag de door Kerstmakelaar afgeleverde producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, slechts doorverkopen in de normale uitoefening van een bedrijf in welk geval de klant op zijn beurt gehouden is onder beding van (verlengd) eigendomsvoorbehoud af te leveren.
7.4 Het is de klant verboden de door Kerstmakelaar afgeleverde producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden of met enig ander recht te bezwaren.
7.5 In de situatie dat Kerstmakelaar haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Kerstmakelaar en door Kerstmakelaar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kerstmakelaar zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 8 Verplichtingen van klant
8.1 De klant is gehouden Kerstmakelaar steeds tijdig alle medewerking te verlenen, alle zaken, gegevens, informatie en inlichtingen te verschaffen welke Kerstmakelaar noodzakelijk of nuttig acht, teneinde haar werkzaamheden en/of leveringen tijdig te kunnen verrichten.
8.2 Kerstmakelaar is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Kerstmakelaar verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Kerstmakelaar gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de klant de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de klant.
8.3 De klant is gehouden Kerstmakelaar onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn en staat in voor de
juistheid en volledigheid van de door of namens de klant verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Kerstmakelaar is niet aansprakelijk voor schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht of levering behoudens voor zover klant kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van Kerstmakelaar.
9.2 Bij het inschakelen van derden door Kerstmakelaar, zal Kerstmakelaar de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kerstmakelaar is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
9.3 De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Kerstmakelaar aansprakelijk is voor fouten van door Kerstmakelaar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Kerstmakelaar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte webshop, apparatuur, software, gegevensbestanden of andere zaken, geen uitgezonderd.
9.4 Voor zover Kerstmakelaar ter zake van aansprakelijkheid is verzekerd, is zij slechts verplicht aan haar toerekenbare schade van klant te vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat door verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto-(deel) factuurwaarde van de levering of verrichte dienst, doch in ieder geval tot een bedrag van maximaal 1.500,00 (vijftienhonderd euro).
9.5 Kerstmakelaar is in geen geval aansprakelijk voor door de klant geleden bedrijfsschade en/of indirecte dan wel gevolgschade.
9.6 Kerstmakelaar is nimmer aansprakelijk voor een gebrek in een afgeleverd product, dat het gevolg is van enig gebrek in een door een derde aan Kerstmakelaar afgeleverd product, danwel door een derde rechtstreeks aan de klant afgeleverd product.
9.7 De aansprakelijkheid van Kerstmakelaar voor schade die het gevolg is van het handelen, de fouten of nalatigheden van personen die niet in haar dienst zijn, doch van wier diensten zij gebruik maakt, zal zijn beperkt overeenkomstig het in dit artikel bepaalde. Deze personen hebben het recht zich zelfstandig te beroepen op de door Kerstmakelaar bedongen aansprakelijkheidsbeperking en –uitsluiting.

Artikel 10 Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Kerstmakelaar bevoegd haar leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te beëindigen, zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interessen aan klant gehouden te zijn.
10.2 Onder overmacht aan de zijde van Kerstmakelaar zoals genoemd onder 10.1 wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging, oproer en ernstige ongeregeldheden; stagnatie van de aanvoer van grondstoffen en gereed zijnde producten door onvoorziene omstandigheden; staking, werkonderbreking, werkverhindering of vergelijkbare acties in of jegens de onderneming van Kerstmakelaar, haar leveranciers of van derden, van welke diensten zij gebruik maakt; tekortkomingen van leveranciers van Kerstmakelaar of van andere derden, waaronder begrepen het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van producten, materialen en arbeidskrachten; schade aan bedrijfsmiddelen en voorraden door brand, broei, storm of van buiten komende onvoorziene oorzaken; epidemieën/pandemieën; algehele of gedeeltelijke lockdown, enige maatregel zijdens een nationale of internationale overheid; verlies of beschadiging van goederen bij transport of opslag.

Artikel 11 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
11.1 Kerstmakelaar is gerechtigd zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, met onmiddellijke ingang en zonder dat Kerstmakelaar ter zake tot enige schadevergoeding is gehouden, de overeenkomst met de klant door schriftelijke mededeling aan de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd overige rechten van Kerstmakelaar, in geval van:
a. enige tekortkoming van de klant in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Kerstmakelaar;
b. faillissement, surseance van betaling, curatele of onder bewindstelling van de klant of een aanvraag daartoe; stillegging, liquidatie of insolvabiliteit van het bedrijf van de klant.
11.2 Voorts is Kerstmakelaar bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Kerstmakelaar ter zake tot enige schadevergoeding is gehouden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Kerstmakelaar kan worden gevergd.
11.3 Indien de klant zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, dan is Kerstmakelaar gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
11.4 Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde en gereedgemaakte producten, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten, aangegaan door Kerstmakelaar, alsmede op de totstandkoming, uitvoering en uitlegging daarvan, alsmede door haar verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de daartoe bevoegde rechter te Arnhem in Nederland, tenzij Kerstmakelaar van deze forumkeuze geen gebruik wenst te maken.